loader image

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ZERO TO HERO

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ZERO TO HERO

A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «Panos Dent I.K.E.» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Οστρόβου 22), διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Zero To Hero Project» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο creatorshop.gr.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

B. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 26η Μαρτίου 2023 ως και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 31η Οκτωβρίου 2023  ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε αποζημίωση.

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Από την κλήρωση εξαιρούνται ρητά οι συντελεστές και οι συνεργάτες της σειράς ZERO TO HERO,  η οποία προβάλλεται στο κανάλι Panos Dent στην πλατφόρμα ΥouTube, οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, η συμμετοχή των οποίων στην κλήρωση θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.  Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, στο οποίο και θα μεταβιβαστεί το δώρο.

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν: α) όσοι πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά του official merchandise της σειράς ZERO TO HERO μέσω του creatorshop.gr και β) όσοι πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από του συνεργάτες της ως άνω σειράς, οι οποίοι αναφέρονται στην σελίδα του ZERO TO HERO στο creatorshop.gr

Δ. Δώρο Διαγωνισμού

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα αυτοκίνητο (Volkswagen Golf MK5) τροποποιημένο και αναβαθμισμένο στα πλαίσια της εκπομπής ZERO TO HERO.

Το αυτοκίνητο θα μεταβιβαστεί στον νικητή ή στον ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού σε περίπτωση που είναι ανήλικος, υπό την αίρεση της παρακράτησης κυριότητας για δύο έτη. Η παρακράτηση θα αρθεί μετά το πέρας των δύο ετών. 

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή και της άρσης της παρακράτησης κυριότητας. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  

Ε. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

Θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Διοργανώτριας, που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, καθώς και δυο (2 )επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2023 στο κανάλι Panos Dent μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητή – Παραλαβή δώρου

Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνε 31 Οκτωβρίου 2023

Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός ενός εικοσιτετραώρου, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός ενός εικοσιτετραώρου η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο νικητής και ο ασκών τη γονική μέριμνα αυτού σε περίπτωση ανηλίκου, συμφωνούν να εμφανιστούν σε επεισόδιο της σειράς ZERO TO HERO, στο οποίο θα μαγνητοσκοπηθεί η παράδοση του δώρου.

Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. 

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει στο επεισόδιο της σειράς ZERO TO HERO, σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του Δώρου ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την Διοργανώτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρου 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση. 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας 

Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, εκτός από την άρση της παρακράτησης κυριότητας μετά από δύο έτη. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα καταστραφούν αμέσως μετά την άρση της παρακράτησης κυριότητας του αυτοκινήτου. 

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας.

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Διοργανώτριας creatorshop.gr.

Αρχική
Creators
0
Καλάθι
Λογαριασμός
Καλάθι Αγορών0
There are no products in the cart!
Συνέχεια αγορών